House Maids Candidates

Jayashri Sutar

House Maid

Sunita Dehari

House Maid

Krishna Dutta

House Maid

Soni Kumari

House Maid

Smita Kerketa

House Maid

Shivagan Namrata

House Maid

Shila Kamde

House Maid

Sumita Dhumai

House Maid

Meena Dehari

House Maid

Geeta Ekka

House Maid

Shila Dabhade

House Maid

Sanjivani Rasal

House Maid

Manjita Tigga

House Maid

Manisha Tevare

House Maid

Priyanka Jashwani

House Maid

Sanju Kumari

House Maid

Mustari Bibi

House Maid

Ashrita Kerketta

House Maid

Reema Xaxlo

House Maid

Punam Dhanwar

House Maid

Shital Sawale

House Maid

Madure Kujur

House Maid

Bhavika Ghorpade

House Maid

Sangita Bhabhulkar

House Maid

Rekhaben Mehta

House Maid

Sima Gedam

House Maid

Saroj Tirkey

House Maid

Sushama Yelve

House Maid

Sukmati Toppo

House Maid

Subhasani Kaita

House Maid

Nikita Belary

House Maid

Mangita Yadav

House Maid